ประเภทการแข่งขัน

Half Distance


PRO

 • Male
 • Female

AGE GROUP

Male

 • 18-24
 • 25-29
 • 30-34
 • 35-39
 • 40-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55-59
 • 60 up

Female

 • 18-24
 • 25-29
 • 30-34
 • 35-39
 • 40-44
 • 45-49
 • 50 up

TEAM RELAY

 • Male
 • Female
 • Mix

Olympic Distance


AGE GROUP

Male

 • 18-24
 • 25-29
 • 30-34
 • 35-39
 • 40-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55-59
 • 60 up

Female

 • 18-24
 • 25-29
 • 30-34
 • 35-39
 • 40-44
 • 45-49
 • 50 up

TEAM RELAY

 • Male
 • Female
 • Mix

Try Tri Distance


AGE GROUP

Male

 • 18-24
 • 25-29
 • 30-34
 • 35-39
 • 40-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55-59
 • 60 up

Female

 • 18-24
 • 25-29
 • 30-34
 • 35-39
 • 40-44
 • 45-49
 • 50 up